Tuesday, November 13, 2012

Оюутны Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Төвийн зорилго, үндсэн чиг үүрэг

ОХЭДТ-ийн зорилго:
Оюутнуудыг хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэх, чөлөөт цагаар нь ажлын дадлага олгох, орлогыг нэмэгдүүлэх, идэвхитэй хөдөлмөрлөх, үр дүнтэй суралцах, зорилготой амьдрахад нь дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.
ОХЭДТ-ийн үндсэн чиг үүрэг:
 • Оюутныг хөдөлмөр эрхлэхэд шаардлагатай эрх зүй, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, сургалт явуулах, гарын авлага материал бэлтгэх 
 • Оюутныг байнгын болон цагийн ажлын байрны талаарх мэдээллээр хангах 
 • Оюутнуудыг хөдөлмөр эрхлэх, дадлага хийх хүсэлтийг хүлээн авах
 • Оюутны хөдөлмөр эрхлэлт болон төгсөгчдийн ажлын байрны судалгааг хийж гүйцэтгэх, ажлын байраар хангахад туслах, үр дүнг удирдлагад мэдээлэх
 • Оюутныг хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэх сургалт зохион байгуулах
 • ОХЭДТ-д бүртгэгдсэн оюутнууд болон төгсөгчдөд хөдөлмөр зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх
 • Оюутанд үйлдвэрлэлийн болон танилцах дадлага хийх байгууллага олоход нь туслах, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх явцад ажлын байрны тодорхой үүрэг гүйцэтгүүлж, ажлын хөлсийг олгуулах талаар аж ахуйн нэгж байгууллагатай тохиролцох 
 • Ажил олгогч байгууллагуудтай хамтран ажиллах, хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг ажлуудыг зохион байгуулна.
Та манай төвд бүртгүүлснээр:
 •  Хичээлийн бус цагаар ажил хийж орлоготой болох
 • Ажил олгогчдод таны мэдээлэл түргэн шуурхай хүрэх
 • Ажил олгогч, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас ирүүлсэн ажлын байрны мэдээлэл, зөвлөгөөг цаг тухайд нь авах
 • Өөрт тохирсон ажлын байранд үнэ төлбөргүй зуучлуулах
 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэнд нийцсэн ур чадварыг эзэмшиж, өөрийгөө хөгжүүлэх, ажил мэргэжлийн чиг баримжаатай болох сургалтанд хамрагдах
 • Хөдөлмөрийн харилцааны хууль эрх зүйн болон сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах
 • Нийтийг хамарсан богино хугацааны ажилд оролцсоноор орлогоо нэмэгдүүлэх зэрэг боломжуудаар хангагдана.

No comments:

Post a Comment