Tuesday, November 24, 2015

ТАНИЛЦУУЛГА

ОТИС-ийн оюутан, суралцагсдыг үр дүнтэй суралцах, хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэх, орлогыг нэмэгдүүлэх, оюутныг нийгмийн идэвхтэй гишүүн болон төлөвших, зорилготой амьдралд бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг бусад нэгж, үйл ажиллагаатай уялдуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах зорилгоор 2012 онд байгуулагдсан. Тус төв нь дарга, зөвлөх багш, туслах ажилтан, идэвхижүүлэгч баг гэсэн зохион байгуулалттайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөх багш: Ч.Мөнх-Од Утас: 99149799
Туслах ажилтан: Ш.Сарангэрэл, Утас: 96908168
Мэдээлэл түгээх
Отгонтэнгэр Их сургуулийн Оюутны Хөдөлмөр Эрхлэлтийг дэмжих
төвийн зорилго, чиг үүрэг
ОТИС-ийн ОХЭДТ-ийн эрхэм зорилго: ОТИС-ийн оюутнуудыг үр дүнтэй суралцах, эрүүл чийрэг, идэвхтэй хөдөлмөрлөх, зорилготой амьдрахад нь дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.
Алсын хараа: Олон улсын жишигт нийцсэн “Оюутанд үйлчлэх төв” болох
ОХЭДТ-ийн зорилго: ОТИС-ийн оюутан, суралцагсдыг үр дүнтэй суралцах, хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэх, орлогыг нэмэгдүүлэх, оюутныг нийгмийн идэвхтэй гишүүн болон төлөвших, зорилготой амьдралд бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг бусад нэгж, үйл ажиллагаатай уялдуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах
ОХЭДТ-ийн үндсэн чиг үүрэг: 
 •  Оюутнуудыг хөдөлмөр эрхлэх, дадлага хийх хүсэлтийг хүлээн авах
 • Оюутан суралцагсдын боловсрол эзэмших, хөгжих үйл явцыг бүх талаар дэмжиж, зөвлөж ажиллах
 • Оюутныг хөдөлмөр эрхлэхэд шаардлагатай эрх зүй, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, сургалт явуулах, гарын авлага материал бэлтгэх
 • Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлыг удирдлагаар хангах, цагийн болон дадлагын, байнгын ажлын байрыг судлах, зуучлах 
 • Оюутны хөдөлмөр эрхлэлт болон төгсөгчдийн ажлын байрны судалгааг хийж гүйцэтгэх, ажлын байраар хангахад туслах, үр дүнг удирдлагад мэдээлэх 
 • Оюутныг хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэх сургалт зохион байгуулах
 • Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг ажлуудыг зохион байгуулна.

Та манай төвд бүртгүүлснээр:
 • Хичээлийн бус цагаар ажил хийж орлоготой болох
 • Ажил олгогчдод таны мэдээлэл түргэн шуурхай хүрэх
 • Ажил олгогч, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас ирүүлсэн ажлын байрны мэдээлэл, зөвлөгөөг цаг тухайд нь авах
 • Өөрт тохирсон ажлын байранд үнэ төлбөргүй зуучлуулах
 • Ажил мэргэжлийн чиг баримжаатай болох сургалтанд хамрагдах
 • Хөдөлмөрийн харилцааны хууль эрх зүйн болон сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах
 • Нийтийг хамарсан богино хугацааны ажилд оролцсоноор орлогоо нэмэгдүүлэх зэрэг боломжуудаар хангагдана.

No comments:

Post a Comment